Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“

Daugiau paieškos rezultatų...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Privatumo Politika

Labdaros ir paramos fondas „Rugutė” (toliau – „Fondas“) vertina ir saugo Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – „Politika“)  pateikiame Fondo veikloje bei interneto svetainėje http://www.rugute.lt (toliau – “Svetainė”) taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie fondo nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Sąvokos „Jūs“, „Jūsų“ ir „lankytojas“ reiškia subjektą, asmenį, įmonę ar organizaciją, besinaudojančią mūsų Svetaine ar bet kokiu kitu būdu mums pateikiančią asmens duomenis. Žodžiais „mes“ ir „mūsų“ vadinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Labdaros ir paramos fondas „Rugutė”.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Fondo interneto svetainėje, kai tiesiogiai pateikiate savo duomenis Fondui, kai gauname su Jumis susijusius duomenis iš valstybės institucijų ar kitų šaltinių bei siekdami tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, kurių šalis Jūs esate. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Fondo atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamasi Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Perskaitykite šią Politiką ir, jei kils klausimų, susisiekite su mumis el. paštu dainoras@rugute.lt. Laikysime, jog visi šios Svetainės lankytojai atidžiai perskaitė šią Politiką ir sutinka su jos turiniu. Jeigu nesutinkate su šia Politika ar bet kuria jos dalimi, prašome nesinaudoti mūsų Svetaine.

 

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“, kodas: 300070090, registruotas: Kosmonautų g. 3-15, LT-37357 Panevėžys; buveinės adresas Pranciškaus Smuglevičiaus g. 45, Vilnius 08311, įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka, kuris laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

 

TEISINIAI PAGRINDAI KURIAIS RENKAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Fondas gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Fondu sudarote sutartį ar Jūsų kreipimasis į Fondą atitinkamais klausimais bei apsilankymas Fondo Svetainėje. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo Fondas gali tvarkyti asmens duomenis. Fondas gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
 • Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Fondą, suteikia paramą, gauna paramą ar labdarą, ar dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis, kreipiasi į Fondą prašydamas suteikti informaciją ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami. Duomenų subjektui dalyvaujant Fondo veikloje, renginiuose ir t.t.
 • Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Fondo svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 

ASMENS DUOMENYS KURIUOS RENKAME, NAUDOJAME, SAUGOME IR TVARKOME

Lankantis mūsų Svetainėje:

Kuomet lankotės mūsų Svetainėje ar susisiekiate su mumis kitais el. komunikacijos kanalais, Fondas automatiniu būdu taip pat gali rinkti Jūsų asmens duomenis.

 • Geo-lokacijos duomenis. Mes renkame informaciją apie Jūsų geografinę vietą iš kuriuos jungiatės prie mūsų svetainės.
 • Informacija, kurią renkame iš trečiųjų šalių. Mes galime perduoti ir (arba) rinkti papildomą informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių, siekiant tobulinti Jums teikiamas paslaugas. Pavyzdžiui, mes naudojame žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“, kurią teikia „Google“ LLC ir kuri turi slapukus bei kitas stebėjimo technologijas renkančias duomenis, leidžiančius mums tobulinti savo produktus ir paslaugas. Tai leidžia mums stebėti ir analizuoti žiniatinklio srautą bei vartotojo elgseną. „Google Analytics“ naudoja surinktus duomenis svetainės lankytojų elgesio stebėjimui ir analizei, rengia ataskaitas apie svetainės veiklą ir dalinasi jomis su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali panaudoti surinktus duomenis savo reklamos tinklo skelbimų suasmeninimui ir individualizavimui. Google renkami asmens duomenys: slapukai ir naudojimosi svetaine duomenys. Dėl papildomos informacijos apsilankykite Google.
 • Slapukų renkamus duomenis. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos naršyklė išsaugo Jūsų kompiuteryje, kai apsilankote mūsų Svetainėje. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume Svetainės veikimą bei palengvintume naudojimąsi.
 • Viešai prieinamus asmens duomenis. Fondas gali rinkti asmens duomenis iš viešai prieinamų šaltinių, kai to reikia esamam Svetainės funkcionalumui palaikyti.

Kai pildote Svetainėje formas ar užsakote naujienlaiškius:

 • Pagrindinius duomenis, tokius kaip: vardas, pavardė.
 • Kontaktinius duomenis: el. paštas, telefono numeris.
 • Komunikacijos informaciją, t.y. laiškus, pokalbius, žinutes, kuriuos pateikiate, kai bendraujate su mumis el. paštu ar bet kokiu kitu būdu. Mes renkame ir saugome susirašinėjimo turinį ir visą informaciją, kurią mums pateikiate ar atskleidžiate. Siekdami atsakyti Jums, galime pasinaudoti Jūsų mums pateikta informacija el. paštu, pokalbiuose ir kt.
 • Apklausų bei kitus duomenis, kuriuos Mums pateikia lankytojas ir panašiai.

Kai suteikiate paramą fondui:

 • Pagrindinius duomenis, gautus iš trečiųjų šalių, tokius kaip: vardas, pavardė, atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
 • Kontaktinius duomenis: el. paštas, telefono numeris.

Kai prašote paramos, labdaros:

 • Pagrindinius duomenis, tokius kaip: vardas, pavardė, atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
 • Kontaktinius duomenis: el. paštas, telefono numeris.
 • Specialiųjų kategorijų duomenis: neįgalumo lygio pažyma, medicininis išrašas, sveikatos būklės aprašymas, pažyma apie gautas pajamas ir t.t.

Kai apsigyvenate „Rugutės namuose“:

 • Pagrindinius duomenis, tokius kaip: vardas, pavardė, atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
 • Kontaktinius duomenis: el. paštas, telefono numeris.
 • Specialiųjų kategorijų duomenis: neįgalumo lygio pažyma, medicininis išrašas, sveikatos būklės aprašymas, pažyma apie gautas pajamas ir t.t.
 • „Rugutės namuose“ vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdo stebėjimas vykdomas tik patekimo į vidų vietoje siekiant užtikrinti turto saugumą. Fondas užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik Fondo įgalioti asmenys, kurie yra supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Prieš patenkant į „Rugutės namų“ patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai ir tinkamai pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą. Jūsų asmens duomenys yra saugojami 30 dienų nuo vaizdo įrašo padarymo momento.

Asmens filmavimas, fotografavimas, kai dalyvaujate Fondo renginiuose:

Filmavimas ir fotografavimas yra vykdomas Fondo reprezentaciniams, reklamos bei metraščio administravimo tikslams. Asmens duomenų (vaizdo įrašų ar nuotraukų), surinktų renginių, susitikimų, lankantis asmens namuose ar apsilankymų ligoninėse metu, valdytojas yra Fondas, kuris vaizdo įrašus gali perduoti tretiesiems asmenims, kurie padeda organizuoti renginį ir vykdyti reklamą. Tokiais asmenimis gali būti reklaminės medžiagos kūrėjai ir platintojai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir internetinės svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.

Renginio metu padaryti vaizdo įrašai ir (ar) nuotraukos bei jų ištraukos gali būti viešinami Fondo socialiniuose tinkluose, internetinėje Svetainėje, taip pat kitose reklamos ar informacijos sklaidos priemonėse.

Renginių metu nuotraukos ir vaizdo įrašai yra daromi remiantis mūsų teisėtu interesu fiksuoti Fonde vykstančius renginius ir šią medžiagą naudoti reprezentaciniams, reklamos bei metraščio administravimo tikslams.

 

VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Fondas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • sutarčių sudarymui;
 • paramos, labdaros teikimui;
 • fondo veiklos viešinimui;
 • užtikrinti Svetainės saugumą.

Pateikdami Fondui savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate ir savanoriškai sutinkate, kad Fondas valdytų ir tvarkytų Jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios Privatumo politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS

Fondas asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Fondo tam tikrus darbus ir teikia paslaugas. Nė vienam iš tiekėjų ar trečiųjų asmenų Fondas neduoda leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalauja imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Asmens duomenys gali būti perduoti šių kategorijų tretiesiems asmenims:

 • buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms ir asmenims;
 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;
 • prieglobos (hostingo) įmonėms;
 • Registrų centrui, VMI teikdami ataskaitas.

Fondas taip pat gali atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims:

 • kai to reikalauja teisės aktai, teismų sprendimai, nutarimai ir nutartys, bei kiti teisėti teisėsaugos institucijų reikalavimai;
 • atsakant į teisėtas valstybės institucijų užklausas, taip pat siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą bei įstatymų vykdymo reikalavimus;
 • siekiant apginti mūsų arba trečiųjų šalių teises, teisėtus interesus ar turtą;
 • siekiant apsaugoti kitų asmenų teisę į privatumą.

 

SLAPUKAI

Slapukas (ang. Cookie) tai nedidelė teksto rinkmena, kurią Svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Išsaugotas Jūsų įrenginyje, slapukas užtikrina mūsų Svetainės funkcionalumą, padeda Jus atpažinti, kai pakartotinai apsilankote mūsų Svetainėje.

Daugelis naršyklių išsaugo slapukus, nebent Jūs nepriimsite jų arba pakeisite savo naršyklės nustatymus.

Daugiau informacijos apie tai, kaip ištrinti slapukus, taip pat kitą naudingą informaciją, susijusią su slapukų naudojimu, galite rasti svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Šioje Svetainėje galite rasti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines arba programas, tačiau mes neatsakome už tokiose svetainėse renkamus duomenis bei jų panaudojimą. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, prašome peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

 

SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS
 • Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.
 •  Šiuo metu Fondas turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • Šiuo metu Fondas turi paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/402411646841720;
 • Šiuo metu Fondas turi paskyrą socialiniame tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo politika yra pasiekiama adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
 • Šiuo metu Fondas turi paskyrą socialiniame tinkle „YouTube“, kurio privatumo politika yra pasiekiama adresu https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.
 • Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Fondo surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir Fondo informacinėse sistemose.

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pažeidimo. Yra naudojamos fizinės bei techninės priemonės, tam kad Jūsų asmens duomenys, kuriuos renkame būtų saugūs. Primename, kad internetu perduodami duomenys nėra visiškai saugūs. Fondas negali garantuoti visiškos duomenų saugos, tik įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų apsaugoti.

Fondas saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Fondo teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Jeigu norite nutraukti duomenų saugojimą, galite tai padaryti siųsdami Fondui prašymą, žemiau nurodytais kontaktais, tačiau įspėjame, jog tokiu atveju paslaugų teikimas Jums gali būti nutrauktas. Atminkite, kad net ir gavę prašymą ištrinti Jūsų duomenis, mes galime išsaugoti dalį Jūsų duomenų, kai tai būtina mokesčių, teisinės atitikties ir audito tikslais.

Fondas imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 • teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 • teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 • teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Jūs automatiškai atsisakote savo pretenzijos dėl Fondo teikiamų paslaugų, kadangi prašomi pateikti duomenys yra būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjektui  paslaugas. Tokiu atveju Fondas turi teisę atsisakyti teikti Jums paslaugas, jeigu šių paslaugų teikimas susijęs su Jūsų asmens duomenų gavimu.

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Gavę duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos Fondas pateiks atsakymą.

Nepavykus išspręsti klausimo su Fondu, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

Mūsų Privatumo politiką gali būti keičiama, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją ar teisės aktų reikalavimus. Fondui atnaujinus Politiką, naujoji versija bus paskelbta interneto svetainėje http://www.rugute.lt .

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@rugute.lt

Turite idėjų kaip padėti sunkiai sergantiems vaikams ?

Parašykite mums