Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“

Daugiau paieškos rezultatų...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Informacija

Socialinė informacija

Neįgalumas
Neįgalumo lygis – tai kompleksiškai įvertinus nustatytas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdieninėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastas. Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu.
 
Neįgalumas gali būti trijų lygių:
 
1. Sunkaus neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio žymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir būtina nuolatinė kitų žmonių slauga, priežiūra, pagalba.
 
2. Vidutinio neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir reikia nenuolatinės kitų žmonių priežiūros, pagalbos.
 
3. Lengvo neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio nežymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti.
 
Neįgalumo lygio terminas gali būti nustatytas:
 
     – pusei metų;
     – vieneriems metams;
     – dvejiems metams;
     – iki asmeniui sukaks 18 metų
Neįgalumo lygio nustatymas
Kai gydytojai nustato Jūsų vaikui diagnozę, turėdami visą vaiko medicininę dokumentaciją (tarp jų ir ligos išrašą) Jūs turite teisę kreiptis dėl neįgalumo vaikui nustatymo.
 

 

 

Kreipimosi etapai yra šie:

 

 

 
 
I. Šeimos gydytojas, pediatras
 
Gydantis gydytojas, gavęs visus dokumentus, įvertina vaiko sveikatos būklę ir atsižvelgęs į tai, kad taikant gydymą ir/ar medicininės reabilitacijos priemones išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinei komisijai šiuos dokumentus:
 
1. Asmens tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų laisvos formos prašymą dėl asmens siuntimo į NDNT neįgalumo lygiui nustatyti.
 
2. Užpildytą siuntimą į NDNT.
 
3. Medicininių tyrimų (instrumentinių, laboratorinių) išrašus arba jų kopijas, patvirtinančias ligos sunkumą ir diagnozę.
 
4. Atsižvelgiant į organizmo funkcijų sutrikimo pobūdį, papildomai pateikiami dokumentai:
 
    4.1. Informuojantys apie Bartelio indeksą, funkcinio nepriklausomumo testą, skausmo įvertinimo skalę, raumenų būklės vertinimą, judėjimo funkcijos sutrikimo laipsnį, esant judėjimo funkcijos sutrikimams.
 
    4.2 Informuojantys apie asmens intelekto koeficientą (IQ), atliktą Mini mental testą, psichologinį asmenybės tyrimą, patvirtinantys silpnaprotystės laipsnį, elgesio, emocijų, valios ir kitus sutrikimus, esant psichikos ligoms ir sutrikimams.
 
    4.3. Informuojantys apie specialius kontrolinius tyrimus, patvirtinančius regos ir (ar) klausos sutrikimų laipsnį, esant regos ir klausos sutrikimams.
 
    4.4. Informuojantys apie kalbos įvertinimo išvadą, esant kalbos funkcijos sutrikimų.
 
II. Gydytojų konsultacinė komisija
 
Gydytojų konsultacinė komisija (GKK) yra toje pačioje įstaigoje, kaip ir šeimos gydytojas, į kurį Jūs kreipėtės. GKK sudaro bent trys tos sveikatos įstaigos gydytojai, iš kurių vienas yra pirmininkas. Gydantis gydytojas taip pat įeina į GKK. GKK per 5 dienas išnagrinėja ir patvirtina gautus dokumentus ir išvadas pateikia asmens tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, kurie privalo šiuos dokumentus pateikti arba išsiųsti registruotu paštu „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos“ teritoriniam skyriui.
 
III. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
 
 
 
     – tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų prašymas dėl neįgalumo lygio nustatymo;
 
     – užpildytas Siuntimas į „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą” prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – NDNT);
 
     – medicininių tyrimų išrašai, patvirtinantys ligos sunkumą ir diagnozę, išrašai iš Gydymo stacionare ligos istorijos, Asmens sveikatos istorijos ir kt. medicininiai dokumentai;
 
Papildomai pristatomi asmens dokumentai:
 
     – vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimas, pasas, tapatybės kortelė) ir nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija; 
 
 
 
     – vieno iš tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija; o 1 nuotrauka (3×4 cm);
 
 
 
     – pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma dėl pedagoginio psichologinio asmens specialiųjų ugdymosi ir specialiųjų poreikių įvertinimo.
 
 
 
Pristatomų asmens dokumentų kopijas gali tvirtinti NDNT specialistai. Tam reikia turėti asmens dokumentų originalus ir kopijas.
 
 
 
Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku paštu, asmens dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno. 
 
 
Neįgalumo lygį NDNT nustato:
 
1. Asmeniui atvykus į NDNT teritorinį skyrių arba apžiūrėjusi jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai yra sunkių asmens organizmo funkcijų sutrikimų.
 
2. Asmeniui nedalyvaujant, kai iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių dėl neįgalumo lygio nustatymo.
 
NDNT:
 
1. Vertina medicininius ir kitus dokumentus.
 
2. Reikalui esant, kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios GKK išdavė siuntimą, arba į kitas įstaigas ar institucijas dėl papildomų medicininių ar kitų dokumentų (informacijos) pateikimo, jeigu gauti medicininiai ar kiti dokumentai yra neišsamūs ar jų nepakanka.
 
3. Sprendžia dėl asmens apžiūros poreikio, jos vietos, prireikus rekomenduoja asmenį gydantiems gydytojams papildomai ištirti jo sveikatos būklę.
 
4. Įvertina pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl pedagoginio psichologinio asmens specialiųjų ugdymosi ir specialiųjų poreikių įvertinimo.
 
Nustačiusi neįgalumo lygį, NDNT užpildo nustatytos formos Neįgalumo lygio pažymą, kurią per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išduodama ar išsiunčiama registruotu paštu asmens tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams jų nurodytu adresu.
 
IV. Savivaldybės administracija
 
NDNT išduotos pažymos yra skirtos pateikti išmokas ir kompensacijas mokančioms institucijoms tikslinei kompensacijai slaugos išlaidoms ar tikslinei kompensacijai priežiūros (pagalbos) išlaidoms skirti arba specialaus lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai arba transporto išlaidų kompensacijai skirti.
 
Jeigu asmeniui yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – asmuo privalo pateikti savivaldybės socialinės paramos skyriui (centrui) pagal gyvenamąją vietą Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą arba Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą.
 
Reikia pateikti šiuos dokumentus:
 
     – prašymą (pildomas centre);
 
     – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 
     – pažymą, išduotą „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos” – apie specialųjį nuolatinės slaugos poreikį;
 
     – banko rekvizitus ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.
 
Kompensacijų mokėjimo ypatumai: išmoka nemokama paguldytiems ar apgyvendintiems stacionariose slaugos arba socialinės globos ar auklėjimo įstaigose, kurios yra visiškai finansuojamos ir valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų.
Neįgaliems vaikams taikomos pagrindinės lengvatos
Eil.
Nr.
Lengvatų pobūdis
Lengvatos apibūdinimas ir teisės aktai
1.
Vaistai
100 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamų vaistų joms gydyti bei į Kompensuojamų vaistų sąrašus, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui.

LR Sveikatos draudimo įstatymas, 10 str. 2 d. 1 p.
2.Gydymas
Visa bazinė kaina kompensuojama medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą. Kompensuojama 90 procentų bazinės sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainos.

LR Sveikatos draudimo įstatymas, 11 str. 2 d. 
3.Techninės pagalbos
priemonės
Išduodamos ir remontuojamos nemokamai.

4.
Ortopedijos technika
Kompensuojama visa bazinė ortopedijos technikos kaina.
 
5.Transporto išlaidų
kompensavimas
Neįgalūs vaikai, kuriems nustatyti medicininiai požymiai transporto išlaidoms gauti, turi tiesę kiekvieną mėnesį gauti 0,25 MGL dydžio transporto išlaidų kompensaciją.
 
 
Šeimos, auginančios neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, vieną kartą per 6 metus turi teisę gauti iki 32 MGL dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.
 
LR transporto įstatymas, 7 str. 1 d. 2 p.
6.Naudojimosi transportu
lengvatos
Teisė įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba mėnesinį vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 proc. nuolaida, bei juos lydintis vienas asmuo.
 
LR transporto įstatymas, 5 str. 1 d.
7.Gyvenamasis plotas
Šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, iki 2002 12 31 lengvatinėmis sąlygomis gavusiems kreditus ir po 2003 01 01 šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, – padengiama 20 procentų suteikto kredito likučio sumos.
 
LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įgyvendinimo įstatymas, 6 str. 1 d. 1 p.

Šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, turinčioms būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarka (120 tūkst. litų būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeimyninę padėtį). Subsidija būsto kredito daliai padengti. Šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, padengiama 20 proc. suteikto kredito (ar kredito likučio) sumos.
 
 
Šeima, kurioje yra neįgalus vaikas, gyvenanti savivaldybės išnuomotame būste, kurio naudingasis plotas, tenkantis 1 šeimos nariui yra mažesnis kaip 10 kv.m. arba 14 kv.m., turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą. Šeimų, kuriose yra neįgalus vaikas ir turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo savivaldybėje datą. Į šį sąrašą įrašomos šeimos, kuriose yra neįgalus vaikas.
 
LR Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas, 11 str. 2 d. 3 p.
8.Darbas
Darbuotojai, turintys neįgalių vaikų, negali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus arba siunčiami į komandiruotes, jeigu patys nesutinka.
 
 
Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), apmokant už tai iš įmonių, įstaigų, organizacijų ir ūkio lėšų.
9.Atostogos 
Darbuotojams, vieniems auginantiems neįgalų vaiką, suteikiamos 35 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos.
 
 
Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po 6 mėnesių nepertraukiamo darbo įmonėje, turi darbuotojai vieni auginantys neįgalų vaiką.
 
10.Žemė
Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, savivaldybių tarybų sprendimu nuo perkamo žemės sklypo vertės priedo dėl inžinierinių statinių mokėjimo gali būti atleidžiamos.
11.Indėliai
Pirmaeilio išmokėjimo apskaičiuotos kompensavimo sumos teisė šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, arba slaugytojams (sutuoktiniams, tėvams, globėjams, rūpintojams), slaugantiems namuose visiškos negalios invalidus, taip pat I grupės invalidus nuo vaikystės.
 
LR Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymas, 6 str. 3 d. 1 p.
12.Ugdymas ir mokslas
Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka neįgalūs vaikai aprūpinami specialiosiomis ugdymo, mokymo priemonėmis, jiems pritaikoma mokymosi vieta. Ugdomi, mokomi atsižvelgiant į jų sugebėjimus, polinkius, fizinę ir psichinę būklę bendrose ugdymo, mokymo įstaigose gyvenamojoje vietoje, namuose arba specialiosiose įstaigose. Ugdymo, mokymo įstaigos negali atsisakyti priimti neįgalaus vaiko dėl jo negalios.
Turite idėjų kaip padėti sunkiai sergantiems vaikams ?

Parašykite mums